Kategoriarkiv: Näthandel med alkohol

Angående privat införsel av alkohol

Till remissinstanserna och andra intresserade

Utredningen om e-handel med alkohol presenterades i somras (SOU 2014:58) och är nu ute på remiss. Där framgår att den privata alkoholförsäljningen på internet är ett allvarligt hot mot Systembolagets monopol och den svenska alkoholpolitiken.

En grundläggande princip i svensk alkoholpolitik är att begränsa det kommersiella vinstintresset. Detta är skälet för detaljhandels¬monopolet. Betänkandet beskriver förtjänstfullt denna bakgrund och pekar på den omfattande forskning som visar att statliga alkoholmonopol är effektiva för att begränsa alkoholkonsumtion och skador.

En stor grupp kommersiella aktörer utnyttjar en otydlig lagstiftning som inte hängt med när EU-domstolen avskaffade det svenska förbudet mot privatimport av alkohol. Detta är skadligt av två skäl. Om det i Sverige finns ett stort antal företag som bedriver detaljhandel med alkohol försvagas det EU-rättsliga motivet för Systembolagets monopol. Dessutom undergrävs legitimiteten för alkoholmonopolet när ett antal företag beskriver sig som konkurrenter till Systembolaget.

Många av utredningens förslag är välkomna och bör genomföras snarast. Det gäller särskilt förslaget om förbud mot kommersiellt främjande av privatimport. Ett liknande förslag framfördes av Alkohollagsutredningen redan 2009.

Men det stora problemet är utredningens förslag om att utländska säljare ska undantas från förbudet mot kommersiellt främjande. Detta förslag rycker undan grunden för de övriga positiva förslagen. Förslaget om utländska säljare möjliggör just de verksamheter som utredningens förslag i övrigt vill stoppa. Detta förslag kan också EU-rättsligt riskera den svenska alkoholpolitiska lagstiftningen. Utländska säljare bör därför också omfattas av främjandeförbudet på samma sätt som i spellagstiftningen.

Två promemorior som vi utarbetat inom Alkoholpolitiskt Forum kan laddas ner från länkarna nedan:
1. Kommentarer till betänkandet
2. En kort beskrivning av innehållet i betänkandet med en bakgrund till frågan

Vänliga hälsningar
Sven Andreasson, Ordförande för Alkoholpolitiskt Forum

Lämna en kommentar

Under Alkoholpolitik, Näthandel med alkohol, Sverige

Pressmeddelande: Remissinstanser efterlyser tydligare regelverk för e-handel med alkohol

Stockholm den 5 december 2013

Remissinstanser underkänner förslag om tillsyn av e-handel med alkohol och efterlyser tydligare regelverk för e-handel med alkohol
En lång rad tunga remissinstanser underkänner utredningsförslaget om tillsyn av e-handelsföretag som erbjuder hemleverans av alkohol. Justitiekanslern (JK), Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Tullverket och Konkurrensverket är några av remissinstanserna som är mycket kritiska till förslaget. Bland annat framförs krav på förbud mot att bedriva e-handel i strid med Systembolagets detaljhandelsmonopol.
Remissinstanserna efterlyser en översyn av nuvarande alkohollagstiftning för att klargöra lagligheten med e-handel innan det kan vara aktuellt med tillsyn. SKL föreslår till exempel att ett omedelbart förbud mot kommersiell förmedling införs i alkohollagen. JK konstaterar att en tillsyn av potentiellt olaglig e-handel skulle innebära att den ges obefogad legitimitet.
– En rad tunga myndigheter underkänner utredningens förslag om att utöva tillsyn över något som det råder juridisk osäkerhet kring. Vi anser att förslaget är illa underbyggt och nu måste regeringen se över alkohollagen så att det uttryckligen blir förbjudet med kommersiell förmedling av alkohol, säger Sven Andréasson, ordförande i Alkoholpolitiskt Forum.
Anledningen till att många remissinstanser är kritiska till betänkandet ”En väg till ökad tillsyn” (SOU 2013:50) är att det finns frågetecken kring lagligheten att sälja alkohol via nätet. Systembolaget har ensamrätt på försäljning av alkohol till privatpersoner. Att utöva tillsyn över något som går på tvärs med annan lagstiftning blir därmed ohållbart. Det är nu tydligt att lagstiftningen inte har hängt med den snabba utvecklingen på nätet.
– Det enklaste sättet att komma till rätta med problemet är att förbjuda kommersiell förmedling av alkohol. Finland och Norge har sedan länge en väl fungerande lagstiftning som förbjuder just kommersiell förmedling och har därmed sluppit problem med e-handel och alkohol, säger Sven Andréasson.
För ytterligare information:
Sven Andréasson, ordförande i Alkoholpolitiskt Forum, 070-862 59 46, sven.andreasson@sll.se

Lämna en kommentar

Under Alkoholpolitik, Näthandel med alkohol, Sverige

Om e-handelsutredningen SOU 2013:50

Det har vuxit fram många företag i Sverige som i praktiken bedriver detaljhandel med alkohol trots att sådan bara får bedrivas av Systembolaget. De gör det med hänvisning till att de sysslar med e-handel på distans. Mycket av verksamheten görs i Sverige, beställning, betalning, transport, reklamationer och kundtjänst, liksom tilläggstjänster som rådgivning och provningar. E-handelsutredningens undersökning visar att bara en tredjedel av de svenskar som har anlitat företagen upplever att företagen är utländska. Antal företag som är registrerade hos Skatteverket har ökat från 21 år 2008 till 78 år 2012. Försäljningen har under samma tid mer än tiodubblats enligt inbetalningarna till Skatteverket.

Det stora problemet nu är inte hur mycket som säljs – även om detta kan bli ett problem på sikt – utan att verksamheten undergräver detaljhandelsmonopolet. Grundprincipen i svensk alkoholpolitik är att alkoholen medför så stora skador att marknadskrafterna med vinstintresse och konkurrens ska hållas borta från handeln med alkohol. Det är skälet till att Systembolaget finns. Det är mycket viktigt att behålla och skydda monopolet. När detaljhandelsmonopol har avskaffats i andra länder har konsumtionen ökat i genomsnitt med över 40 procent.

E-handlarna och deras svenska försäljningsverksamhet hotar att undergräva monopolet EU-rättsligt om inte den svenska lagstiftningen tydliggörs. Därtill undergrävs monopolet i allmänhetens ögon. Flera e-handlare beskriver sig själva som direkta konkurrenter till Systembolaget.

Utredningen
E-handelsutredningen konstaterar ovanstående, men fick inte i uppdrag att överväga om e-handlarnas verksamhet är laglig idag eller hur lagen kan förtydligas. Utredningen konstaterar att man inte kan utforma en tillsyn för en verksamhet som inte är laglig och att lagen idag är oklar. Utredningen konstaterar också och att en reglerad tillsyn kan ses som en legitimering av e-handlarnas verksamhet. Utredningen väljer ändå att föreslå en sådan, med hänvisning till att någon form av distanshandel kommer att tillåtas även i framtiden. Systembolagets chefsjurist, som var en av experterna i utredningen, menar att utredningen borde avstå från att lägga fram ett förslag om tillsyn eftersom oklarheten i lagstiftning först måste redas ut.

Vad måste göras?
EU-domstolens dom i Rosengren-målet, som är utgångspunkten till allt det här, sa att det svenska förbudet mot privatimport av alkohol stred mot EU-rätten, men att Sverige fortfarande har rätt att upprätthålla detaljhandelsmonopolet. Norge och Finland, som båda har alkoholmonopol och lyder under samma europeiska lagstiftning, har förtydligat sina lagar så att kommersiell alkoholförsäljning eller –förmedling inom landet till konsument inte är tillåten, samtidigt som privatpersoner har rätt att importera alkoholdrycker själva om alkoholskatten betalas.

Sverige bör omedelbart införa Alkohollagsutredningens (SOU 2009:22) förslag om förbud mot kommersiell förmedling av alkoholdrycker i Sverige. Förslaget har redan ställts av en statlig utredning och kan läggas fram i Riksdagen omedelbart för beslut.

Sen bör tillämpningsföreskrifter utformas liknande dem i Norge och Finland så att den tillåtna privatimporten inte bryter mot åldergränser och andra försäljningsregler.

Lämna en kommentar

Under Alkoholpolitik, Näthandel med alkohol, Sverige

Uppdatering mötet 1 oktober – utredare Göran Lundahl medverkar

Utredaren i e-handelsutredningen, Göran Lundahl, medverkar på mötet 1 oktober kl. 18 i Riksdagshuset. Se också föregående inlägg om mötet.

Medverkanden är alltså:
Sven Andréasson, professor, alkoholläkare och ordförande i Alkoholpolitiskt Forum, inleder.
Hovrättslagman Göran Lundahl, som har varit särskild utredare, presenterar de förslag som avser marknadsföring av och e-handel med alkohol.
Chefsjuristen vid Systembolaget Malin Sandquist, expert i utredningen, kommenterar vissa av utredningens förslag.
Vi har också erbjudit företrädare för politiska partier att kommentera utredningens förslag.

Lämna en kommentar

Under Alkoholpolitik, Möten, Näthandel med alkohol, Sverige

Internethandeln med alkohol – går den att kontrollera?

Välkomna till ett möte med information och samtal om en växande verksamhet och om svårigheter och möjligheter till kontroll för att behålla alkoholmonopolets effektivitet.

Regeringen beslöt den 10 maj 2012 att tillsätta en utredning om tillsyn av marknadsföring och e-handel med alkoholdrycker. Utredaren Göran Lundahl presenterade slutsatser och förslag den 9 juli – En väg till ökad tillsyn: marknadsföring av och e-handel med alkohol och tobak, SOU 2013:50.

Men utredningen hanterar inte det huvudsakliga problemet – nämligen att privata företag säljer alkohol i Sverige som en förtäckt detaljhandel kombinerat med aggressiv marknad.

Är det möjligt att genomföra Alkohollagsutredningens förslag att förbjuda kommersiell förmedling av alkohol? Vad kan vi lära av hur frågan har hanterats i Finland och Norge?

Medverkanden
Sven Andréasson, professor, alkoholläkare och ordförande i Alkoholpolitiskt Forum, inleder.
Chefsjuristen vid Systembolaget Malin Sandquist har varit expert i utredningen och därmed följt arbetet från insidan.
Vi har också erbjudit företrädare för politiska partier att kommentera utredningens förslag.

Inbjudna är medlemmar i Alkoholpolitiskt Forum, företrädare för politiska partier, samt ett antal instanser som har fått utredningen på remiss.

Tid
Tisdagen den 1 oktober klockan 18.00 –20.00 ca.

Lokal
RÖ 2-10, Riksdagshuset Östra,
Riksgatan 2, Stockholm.

Anmälan krävs för alla som inte har sin verksamhet förlagd till riksdagen, via e-post eva@ekeroth.se eller sms 070-788 49 06.

Lämna en kommentar

Under Alkoholpolitik, Möten, Näthandel med alkohol, Sverige

Pressmeddelande: Ingrip mot den aggressiva privata alkoholförsäljningen!

– Förslaget i dag från utredningen om e-handel med alkohol är ett kvitto på regeringens oförmåga att ta itu med det privata geschäft som håller på att växa fram för att sälja vin, sprit och starköl. Det säger Sven Andreasson, professor, alkoholläkare och ordförande i föreningen Alkoholpolitiskt Forum.

En EU-dom från 2007 säger att privatpersoner ska ha rätt att importera alkohol själva, inte att privata företag ska få sälja alkohol i Sverige som en förtäckt detaljhandel kombinerat med aggressiv marknadsföring. Tvärtom sa domstolen att Systembolagets ensamrätt till detaljhandel inte berörs av domen.

Finland och Norge har därför förtydligat sina regler för att skydda sina detaljhandelsmonopol genom att inskränka denna verksamhet till att gälla enbart privatpersoners egen alkoholimport och hindrat privata företag från att bedriva verksamhet i landet.

Den svenska regeringen däremot har genom sin passivitet låtit denna utveckling pågå.  Näthandeln med alkohol är än så länge ganska obetydlig. Men den växer stadigt och kan på sikt hota den svenska alkoholpolitiken och alkoholmonopolet med ökande alkoholskador som följd.  Utredningen säger sig dela denna problembeskrivning men anser att direktiven inte tillåter att man kommer med konkreta förslag. I stället föreslås en tillsyn, vilket får en kontraproduktiv effekt genom att verksamheten framstår som legitim.   Detta i kontrast till hur man alltså har gjort i Finland och Norge. Det är obegripligt att den svenska regeringen verkar välja att göra ingenting.

– Nu måste Sverige rensa upp i detta kommersiella träsk.  Det privata vinstintresset ska hållas kort inom alkoholområdet. Näthandel med alkohol ska bara omfatta privatpersoners personliga köp av alkohol från utlandet. Regeringen bör omedelbart genomföra Alkohollagsutredningens förslag att förbjuda kommersiell förmedling av alkohol, säger Sven Andreasson.

Ytterligare upplysningar:
Sven Andreasson, telefon: 070-164 35 05, mail: sven.andreasson@sll.se
Björn Rydberg, telefon 070-528 41 05, mail: bjornrydberg@comhem.se

Lämna en kommentar

Under Alkoholpolitik, Näthandel med alkohol, Sverige

Kommersialismen kring alkoholen måste bort

Alkoholpolitiskt Forums ordförande Sven Andréasson skriver idag på DN Debatt om den tilltagande kommersialiseringen kring handeln med alkohol (http://www.dn.se/debatt/kommersialismen-kring-alkoholen-maste-bort/):

Regeringen saknar linje. Det finns stora brister i kontrollen av hur alkohol marknadsförs och säljs. Men varken regering eller myndigheter tar sitt ansvar för den tilltagande kommersialiseringen. Den utredning som i dag lämnas över till regeringen blir i stora stycken bara ett slag i luften.

Lämna en kommentar

Under Alkoholpolitik, Näthandel med alkohol, Sverige

Ska internetspriten undergräva alkoholmonopolet?

Alkoholpolitiskt Forum arrangerade ett seminarium i Almedalen om handeln med internetsprit som hotar alkoholmonopolets ställning. En statlig utredning lägger idag ett förslag till kontroll av handeln, men huvudfrågan står kvar: Är handeln laglig?

Medverkande var Ida Otken Eriksson, advokat, Öbergs&Associés. Gabriel Romanus, moderator, Alkoholpolitiskt Forum och Linda Engström, förbundsordförande, UNF.
Ida Otken Erikssons presentation på seminariet finns tillgänglig här: Undergräver internetspriten alkoholmonopolet_Ida Otken_Alkoholpolitiskt forum 20130703

Lämna en kommentar

Under Näthandel med alkohol