Kategoriarkiv: Sverige

Seminarium om aktuell svensk alkoholpolitik

Elisabet Aldenberg, ämnesråd på Socialdepartementets enhet för folkhälsa och sjukvård, redogör för vilka alkoholpolitiska frågor som är aktuella inom Regeringskansliet. Frågor och diskussion. Seminariet äger rum onsdagen den 6 december kl 18:00-19:30 på CAN, Klara Norra Kyrkogata 34, plan 4. Klicka här för mer information.

Lämna en kommentar

Under Alkoholpolitik, Möten, Sverige

Frågor och svar om gårdsförsäljning

Alkoholpolitiskt Forum har givit ut en liten folder med frågor och svar om gårdsförsäljning. Ladda ner den här.

Lämna en kommentar

Under Alkoholpolitik, Korta fakta och argument, Sverige

DN Debatt: ”Ingen enighet i alliansen om att säga ja till gårdsförsäljning”

Det har påståtts i media att allianspartierna skulle vara eniga om att lägga fram ett förslag om gårdsförsäljning av alkohol. Det är inte sant. Gårdsförsäljning skulle leda till att vårt monopol utmanades, och att Sverige riskera att tvingas avskaffa detaljhandelsmonopolet. Vilket skulle leda till kraftigt ökade alkoholskador, skriver Barbro Westerholm (L), med flera den 30 augusti.

Läs debattinlägget

Lämna en kommentar

Under Alkoholpolitik, Sverige

”Regeringen blundar för alkoholens skadeverkningar”

Regeringen blundar för de oerhörda skador som alkoholen orsakar. Folkhälsomyndigheten verkar inte bry sig. Nu behövs en ny expertmyndighet som tar alkoholfrågan på allvar. Det skrev fyra riksdagsledamöter och Sven Andréasson på DN Debatt den 23 juli. Artikelförfattarna är alla medlemmar av Alkoholpolitiskt Forums styrelse. Du kan läsa artikeln genom att klicka HÄR.

Lämna en kommentar

Under Alkoholpolitik, Sverige

”Regeringens förslag om att begränsa distanshandeln med alkohol är otillräckligt”

Läs uttalande av Alkoholpolitiskt forums ordförande Sven Andréasson >>

Lämna en kommentar

Under Alkoholpolitik, Sverige

Angående privat införsel av alkohol

Till remissinstanserna och andra intresserade

Utredningen om e-handel med alkohol presenterades i somras (SOU 2014:58) och är nu ute på remiss. Där framgår att den privata alkoholförsäljningen på internet är ett allvarligt hot mot Systembolagets monopol och den svenska alkoholpolitiken.

En grundläggande princip i svensk alkoholpolitik är att begränsa det kommersiella vinstintresset. Detta är skälet för detaljhandels¬monopolet. Betänkandet beskriver förtjänstfullt denna bakgrund och pekar på den omfattande forskning som visar att statliga alkoholmonopol är effektiva för att begränsa alkoholkonsumtion och skador.

En stor grupp kommersiella aktörer utnyttjar en otydlig lagstiftning som inte hängt med när EU-domstolen avskaffade det svenska förbudet mot privatimport av alkohol. Detta är skadligt av två skäl. Om det i Sverige finns ett stort antal företag som bedriver detaljhandel med alkohol försvagas det EU-rättsliga motivet för Systembolagets monopol. Dessutom undergrävs legitimiteten för alkoholmonopolet när ett antal företag beskriver sig som konkurrenter till Systembolaget.

Många av utredningens förslag är välkomna och bör genomföras snarast. Det gäller särskilt förslaget om förbud mot kommersiellt främjande av privatimport. Ett liknande förslag framfördes av Alkohollagsutredningen redan 2009.

Men det stora problemet är utredningens förslag om att utländska säljare ska undantas från förbudet mot kommersiellt främjande. Detta förslag rycker undan grunden för de övriga positiva förslagen. Förslaget om utländska säljare möjliggör just de verksamheter som utredningens förslag i övrigt vill stoppa. Detta förslag kan också EU-rättsligt riskera den svenska alkoholpolitiska lagstiftningen. Utländska säljare bör därför också omfattas av främjandeförbudet på samma sätt som i spellagstiftningen.

Två promemorior som vi utarbetat inom Alkoholpolitiskt Forum kan laddas ner från länkarna nedan:
1. Kommentarer till betänkandet
2. En kort beskrivning av innehållet i betänkandet med en bakgrund till frågan

Vänliga hälsningar
Sven Andreasson, Ordförande för Alkoholpolitiskt Forum

Lämna en kommentar

Under Alkoholpolitik, Näthandel med alkohol, Sverige

Möte om den nya Folkhälsomyndigheten: Hur kommer alkoholfrågorna att hanteras?

Tid: onsdag 12 februari, kl 18:00 – 20:00 ca

Plats: Folkhälsomyndigheten, Nobels väg 21 i Solna, Lokal Cerum

Medverkande: Johan Carlsson, generaldirektör för Folkhälsomyndigheten

Samtalsledare: Linda Engström, biträdande generalsekreterare IOGT-NTO

Vid årsskiftet slogs Folkhälsoinstitutet och Smittskyddsinstitutet samman till den nya Folkhälsomyndigheten, dit också delar av Socialstyrelsens hälsoskydd och folkhälsorapportering har överförts. Detta väcker frågor om hur alkoholfrågorna kommer hanteras på myndighetsnivå fortsättningsvis. Vi har bjudit in Johan Carlsson för att få svar på frågor om den nya myndighetens organisation, särskilt hur man kommer arbeta med alkoholområdet.

Information: Kjell-Ove Oscarsson, 070-594 68 44
Anmälan: till eva@ekeroth.se senast den 10 februari.

Lämna en kommentar

Under Möten, Sverige

Pressmeddelande: Remissinstanser efterlyser tydligare regelverk för e-handel med alkohol

Stockholm den 5 december 2013

Remissinstanser underkänner förslag om tillsyn av e-handel med alkohol och efterlyser tydligare regelverk för e-handel med alkohol
En lång rad tunga remissinstanser underkänner utredningsförslaget om tillsyn av e-handelsföretag som erbjuder hemleverans av alkohol. Justitiekanslern (JK), Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Tullverket och Konkurrensverket är några av remissinstanserna som är mycket kritiska till förslaget. Bland annat framförs krav på förbud mot att bedriva e-handel i strid med Systembolagets detaljhandelsmonopol.
Remissinstanserna efterlyser en översyn av nuvarande alkohollagstiftning för att klargöra lagligheten med e-handel innan det kan vara aktuellt med tillsyn. SKL föreslår till exempel att ett omedelbart förbud mot kommersiell förmedling införs i alkohollagen. JK konstaterar att en tillsyn av potentiellt olaglig e-handel skulle innebära att den ges obefogad legitimitet.
– En rad tunga myndigheter underkänner utredningens förslag om att utöva tillsyn över något som det råder juridisk osäkerhet kring. Vi anser att förslaget är illa underbyggt och nu måste regeringen se över alkohollagen så att det uttryckligen blir förbjudet med kommersiell förmedling av alkohol, säger Sven Andréasson, ordförande i Alkoholpolitiskt Forum.
Anledningen till att många remissinstanser är kritiska till betänkandet ”En väg till ökad tillsyn” (SOU 2013:50) är att det finns frågetecken kring lagligheten att sälja alkohol via nätet. Systembolaget har ensamrätt på försäljning av alkohol till privatpersoner. Att utöva tillsyn över något som går på tvärs med annan lagstiftning blir därmed ohållbart. Det är nu tydligt att lagstiftningen inte har hängt med den snabba utvecklingen på nätet.
– Det enklaste sättet att komma till rätta med problemet är att förbjuda kommersiell förmedling av alkohol. Finland och Norge har sedan länge en väl fungerande lagstiftning som förbjuder just kommersiell förmedling och har därmed sluppit problem med e-handel och alkohol, säger Sven Andréasson.
För ytterligare information:
Sven Andréasson, ordförande i Alkoholpolitiskt Forum, 070-862 59 46, sven.andreasson@sll.se

Lämna en kommentar

Under Alkoholpolitik, Näthandel med alkohol, Sverige

Presentationer från möte 26 november 2013: Är ANDT-prevention effektiv?

Fredrik Sandell APF 131126

Karin Guldbrandsson APF 131126

Karin Hägglund APF 26 november 2013

Lena Kanström APF 131126

Sven Andreasson APF 131126

Lämna en kommentar

Under Alkoholpolitik, Sverige, Tidigare möten

Om e-handelsutredningen SOU 2013:50

Det har vuxit fram många företag i Sverige som i praktiken bedriver detaljhandel med alkohol trots att sådan bara får bedrivas av Systembolaget. De gör det med hänvisning till att de sysslar med e-handel på distans. Mycket av verksamheten görs i Sverige, beställning, betalning, transport, reklamationer och kundtjänst, liksom tilläggstjänster som rådgivning och provningar. E-handelsutredningens undersökning visar att bara en tredjedel av de svenskar som har anlitat företagen upplever att företagen är utländska. Antal företag som är registrerade hos Skatteverket har ökat från 21 år 2008 till 78 år 2012. Försäljningen har under samma tid mer än tiodubblats enligt inbetalningarna till Skatteverket.

Det stora problemet nu är inte hur mycket som säljs – även om detta kan bli ett problem på sikt – utan att verksamheten undergräver detaljhandelsmonopolet. Grundprincipen i svensk alkoholpolitik är att alkoholen medför så stora skador att marknadskrafterna med vinstintresse och konkurrens ska hållas borta från handeln med alkohol. Det är skälet till att Systembolaget finns. Det är mycket viktigt att behålla och skydda monopolet. När detaljhandelsmonopol har avskaffats i andra länder har konsumtionen ökat i genomsnitt med över 40 procent.

E-handlarna och deras svenska försäljningsverksamhet hotar att undergräva monopolet EU-rättsligt om inte den svenska lagstiftningen tydliggörs. Därtill undergrävs monopolet i allmänhetens ögon. Flera e-handlare beskriver sig själva som direkta konkurrenter till Systembolaget.

Utredningen
E-handelsutredningen konstaterar ovanstående, men fick inte i uppdrag att överväga om e-handlarnas verksamhet är laglig idag eller hur lagen kan förtydligas. Utredningen konstaterar att man inte kan utforma en tillsyn för en verksamhet som inte är laglig och att lagen idag är oklar. Utredningen konstaterar också och att en reglerad tillsyn kan ses som en legitimering av e-handlarnas verksamhet. Utredningen väljer ändå att föreslå en sådan, med hänvisning till att någon form av distanshandel kommer att tillåtas även i framtiden. Systembolagets chefsjurist, som var en av experterna i utredningen, menar att utredningen borde avstå från att lägga fram ett förslag om tillsyn eftersom oklarheten i lagstiftning först måste redas ut.

Vad måste göras?
EU-domstolens dom i Rosengren-målet, som är utgångspunkten till allt det här, sa att det svenska förbudet mot privatimport av alkohol stred mot EU-rätten, men att Sverige fortfarande har rätt att upprätthålla detaljhandelsmonopolet. Norge och Finland, som båda har alkoholmonopol och lyder under samma europeiska lagstiftning, har förtydligat sina lagar så att kommersiell alkoholförsäljning eller –förmedling inom landet till konsument inte är tillåten, samtidigt som privatpersoner har rätt att importera alkoholdrycker själva om alkoholskatten betalas.

Sverige bör omedelbart införa Alkohollagsutredningens (SOU 2009:22) förslag om förbud mot kommersiell förmedling av alkoholdrycker i Sverige. Förslaget har redan ställts av en statlig utredning och kan läggas fram i Riksdagen omedelbart för beslut.

Sen bör tillämpningsföreskrifter utformas liknande dem i Norge och Finland så att den tillåtna privatimporten inte bryter mot åldergränser och andra försäljningsregler.

Lämna en kommentar

Under Alkoholpolitik, Näthandel med alkohol, Sverige